Kiki Smith

Wikioo.org - The Encyclopedia of Fine Arts - Artist, Painter  Kiki Smith