Zeng Xi

WikiOO.org - Encyclopedia of Fine Arts - Artist, Painter Zeng Xi