The Actor Matsumoto Koshiro IV as the Fishmonger Gorobei - YT - (3712) – (Toshusai Sharaku) Previous Next