Ernie and at St. Louis airport – (Eduardo Paolozzi) Previous Next


Ernie and T.T. at St. Louis Airport, Eduardo Luigi Paolozzi (Scotland, ...