Nantyglo Ironworks, 1840 – (Arthur Jones) Previous Next