Processional (Seekers of Beauty) – (David Davidovich Burliuk) Trước Kế tiếp


Nghệ sĩ:

ngày: 1936

kích thước: 120 x 100 cm

viện bảo tàng: Hirshhorn Museum and Sculpture Garden (United States)

Kỹ thuật: Oil On Canvas

Nghệ sĩ

David Davidovich Burliuk

Tải về

Nhấn vào đây để tải về

David Davidovich Burliuk – tác phẩm nghệ thuật được xem nhiều nhất