Bai Xueshi

Wikioo.org - The Encyclopedia of Fine Arts - Artist, Painter  Bai Xueshi