Portrait of Lady Emma Hamilton as Neapolitan Peasant – (Robert Fagan) Previous Next