Tobias Stranover

Wikioo.org - The Encyclopedia of Fine Arts - Artist, Painter  Tobias Stranover

Place: Nagyszeben

Born: 1684

Death: 1756