Yao Yuanzhi

Wikioo.org - The Encyclopedia of Fine Arts - Artist, Painter  Yao Yuanzhi

Born: 1773

Death: 1852