Reinhold Max Eichler

WikiOO.org - Encyclopedia of Fine Arts - Artis, Painter Reinhold Max Eichler