Tao Yiqing

WikiOO.org - Encyclopedia of Fine Arts - Artis, Painter Tao Yiqing