Wang Li Mu

WikiOO.org - Encyclopedia of Fine Arts - Artis, Painter Wang Li Mu