Zeng Xi

WikiOO.org - Encyclopedia of Fine Arts - Artis, Painter Zeng Xi