Zuo Zongtang

WikiOO.org - Encyclopedia of Fine Arts - Artis, Painter Zuo Zongtang