The Giudecca with the Zitelle – (Francesco Lazzaro Guardi) Previous Next


Total: 5
Total: 5