Utagawa Yoshitora

WikiOO.org - Enciclopédia das Belas Artes - Artista, Pintor Utagawa Yoshitora