Leon Spilliaert

WikiOO.org - Güzel Sanatlar Ansiklopedisi - Sanatçı, ressam Leon Spilliaert

yer: Ostend

Doğmuş: 1881

Ölüm: 1946

Biyografi:

Léon Spilliaert (also Leon Spilliaert 28 July 1881 – 23 November 1946) was a Belgian symbolist painter and graphic artist. Spilliaert was born in Ostend, the oldest of seven children of Léonard-Hubert Spilliaert, who was a perfumer, and Léonie (née Jonckheere). From childhood, he displayed an interest in art and drawing. A prolific doodler and auto...

Wikipedia link: Click Here